Close

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


Det formelle og det vi aldrig læser


1. Generelt:

1.1

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som Mobil Terapeuten leverer, og som kunden til enhver tid har bestilt hos Mobil Terapeuten, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med Mobil Terapeuten.

Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og levering af tjenesteydelser eller varer fra Mobil Terapeuten.

1.2.

Forretningsbetingelserne gælder uanset, om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Mobil Terapeuten skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Mobil Terapeutens hjemmeside eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. Aftalens parter:

Ved parterne forstås kunden og Mobil Terapeuten, der begge er ansvarlige for, at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen også i tilfælde af, at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Mobil Terapeuten besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på Mobil Terapeuten's forlangende at dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af Mobil Terapeuten, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Mobil Terapeuten berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v., som kunden forpligter sig til at betale for. Mobil Terapeuten er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. Ydelser:

3.1.

Mobil Terapeuten påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som skønnes nødvendige.

3.2.

Særlig for så vidt angår bestilling vare der pt. ikke er i MobilTerapeuten varetægt

5. Ansvar:

5.1.

Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2.

Kundens brug af ydelser leveret af Mobil Terapeuten foregår for kundens eget ansvar og risiko

5.3.

Mobil Terapeuten fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab såvel direkte som indirekte, som kunden lider.

8. Priser og betaling:

8.1.

Mobil Terapeuten fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses incl. moms.

8.2.

Ydelser der udføres af MobilTerapeuten skal betales forud for behandlingerne.

Produkter der sælges af MobilTerapeuten skal betales forud.

8.3.

I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

8.4.

Mobil Terapeuten kan til en hver tid regulere priserne.

10. Force majeure:

Mobil Terapeuten er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder, såfremt fejllevering, manglende levering m.v. skyldes forhold udenfor Mobil Terapeuten kontrol, eks. udgået vare

13. Ændring af forretningsbetingelser:

Mobil Terapeuten kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles på forsiden af MobilTerapeutens internetside.

I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger 200 kr.

Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

14. Tvister og lovvalg:

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister skal indbringes for en kompetent dansk domstol, og værneting er aftalt til Retten i Aarhus

15. Ikrafttrædelse:

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. januar 2012.

 

Nyhedsbrev
E-mail: